Tüm Emekliler Sendikası Bursa Şube Başkanı Günay Onayman yazılı olarak yaptığı basın açıklamasında Emekliler Sendikalarının Statü Yasasının bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilmesini isteyerek görüş ve taleplerini kamuoyu ile paylaştı.

Onayman açıklamasında "Bu ülkede sosyal güvenlik kurumlarından emekli olmuş ve sayıları 13 milyonu aşkın Emekli, Dul ve Yetimin “Ekonomik- Demokratik- Sosyal ve Kültürel” haklarını koruyup geliştirme özgürlüklerini savunacakları ve de yaşamsal hakları için örgütlenecekleri Emekliler Sendikalarının Statü Yasasının vakit geçirilmeden acilen TBMM de yasalaşmasını sizlerden önemle talep ediyor ve karşı karşıya kaldığımız hukuksuzluğa ve de haksızlığa artık son verilmesini bekliyoruz." vurgusu yaptı.

Onayman'ın yazılı basın açıklamasının tam metni şöyle;

BASIN VE KAMUOYUNA
T.B.M.M. OLUŞTURAN TÜM SİYASİ PARTİLERE ÇAĞRIMIZDIR:

1) ANAYASA Madde: 17- “Herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve de geliştirme hakkına sahip” olduğu belirtilmiş olup, bu amaçla EMEKLİLERİN de Sendika kurarak örgütlenmesi bu maddenin güvencesinde olmasını gerektirmektedir.

2) ANAYASA Madde: 90- “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası antlaşmalar Kanun hükmündedir” der ve yine son Anayasa değişikliğinde bu maddeye eklenen bir fıkrada “Temel hak ve özgürlüklere ilişkin Uluslararası antlaşmalarla İç Yasaların ayni konuda farklı esaslar içermesi durumunda, Uluslararası antlaşmalar hüküm teşkil eder” denilmektedir.

3) Temel hak ve özgürlüklere ilişkin tüm uluslararası belgelerde “Sendikalaşma hakkı, bir insan hakkı olarak ayrımsız herkese tanınmıştır. Bu güne kadar bu belgeleri imzalamış ve taraf olmuş Türkiye Cumhuriyetini bağlamaktadır.

-) İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ:
Madde: 23/ 4 “Herkesin, çıkarını korumak için Sendika kurma ya da Sendikaya üye olma hakkı vardır” denilmektedir.

-) İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİ:
Madde: 11/ 1 “ Herkesin barışçı amaçlarla toplanma ve başkalarıyla dernek kurma özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak yine herkesin çıkarlarını korumak amacıyla Sendika kurma ve Sendikaya üye olma hakkını da içerir” denilmektedir.
Yine ayrıca;

-) EKONOMİK VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMENİN Madde-8

-) MEDENİ VE SİYASİ HAKLARA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMENİN Madde-22

-) YENİ BİR AVRUPA İÇİN PARİS ŞARTI (AGİK- AGİT) Kararları,

-) AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL HAKLAR ŞARTI, Madde- 12 gibi daha birçok ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDE “Sendikalaşma hakkı ayrımsız HERKESE tanınmıştır.

SONUÇ VE TALEBİMİZ:

1- Uluslararası Sözleşme ve Antlaşmalar ile Anayasamızın ilgili maddeleri gereği, EMEKLİLER SENDİKALARI “Uluslararası sözleşmelerin teminatıyla ve Anayasamıza uygun olarak kurulmuşlardır.

2- Dolayısıyla 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu Sözleşme, ne de 4688 sayılı Kamu görevlileri Sendikaları ve de Toplu sözleşmeleri Kanuna tabiymiş gibi gösterilemez.

3- Sendikamız yöneticileri herhangi bir işkolunda çalışır belgesi vermeleri mümkün olmayan Emekli kişilerdir. Bu anlamda 4857 sayılı iş kanunu ilişkileri kapsamında değerlendirilemez.

4- Kaldı ki, halen yürürlükte olan ilgili “Anayasa, Kanun ve Düzenlemelerde, Emeklilerin Sendikal Haklarını Yasaklayan hiçbir hüküm, engel ve kural yoktur. Ayrıca karşımıza Hukuksal engel olarak çıkartılan “Anayasa Md.51 de Emeklilerin Sendika Kurmasına dair hiçbir Yasaklama ibaresi de yoktur.

5- Görüleceği gibi Emekliler adına kurulmuş Sendikalar Hukuksal olarak meşru ve haklıdır.

6- Ancak tüm bu haklı, meşru ve Anayasal, gerek iç hukuk, gerekse uluslararası antlaşmalara dayanan taleplerimiz yıllardır çeşitli iletişim ve girişimlerimize rağmen TBMM de gündeme taşınıp görüşülerek yasalaşması maalesef bir türlü EMEKLİLERİN STATÜ YASASI olarak çıkartılamamıştır.

7- İlgili bu Yasal talebimiz gerek faaliyetlerimizi aktif biçimde sürdürmede, gerekse iç hukuksal olarak Mahkemelerimiz ve Kamu görevi sürdüren idareciler nezdinde çeşitli yorum, yanlış ve de eksik kararlar vermeleri sonuçlarını doğurmuştur.

8- Ancak bütün bu engel ve uygulamalara karşı, yaklaşık 25 yıldan bu yana Emekliler Sendikaları haklı olarak fiili ve meşru Örgütlenme mücadelelerini sürdürürken yukarıda belirttiğimiz Emekliler Statü Yasasının çıkmaması gerekçe gösterilerek mahkemelerle karşı karşıya kalınmış ve faaliyetlerimiz engellenmeye çalışılmıştır.

9- En son örneği de önümüzdeki 8 Eylül 2020 Mahkemece kapatılma kararı duruşması yapılacak olan Disk Emekli Sen hakkında sürdürülen uygulamadır. Kaldı ki bu sendika daha önce de aynı prosedür ve gerekçelerle kapatılmış ve 2019 da tekrar kuruluş başvurusu yapmak zorunda kalmıştır. Bundan önce de, şu anda da mahkemelere taşınmış böylesi bir uygulama, idarenin baskı kurma ve zorlamasıyla alınmış ve iç mevzuatta hala yürürlüğe sokulamayan Emeklilerin STATÜ YASASININ bir türlü TBMM de geçmemesine dayandırılmakta olup, tamamıyla hukuksuz ve haksız bir girişimdir ve asla kapatılma gerekçesi taşımaması gerekir.

Bu ülkede sosyal güvenlik kurumlarından emekli olmuş ve sayıları 13 milyonu aşkın Emekli, Dul ve Yetimin “Ekonomik- Demokratik- Sosyal ve Kültürel” haklarını koruyup geliştirme özgürlüklerini savunacakları ve de yaşamsal hakları için örgütlenecekleri Emekliler Sendikalarının Statü Yasasının vakit geçirilmeden acilen TBMM de yasalaşmasını sizlerden önemle talep ediyor ve karşı karşıya kaldığımız hukuksuzluğa ve de haksızlığa artık son verilmesini bekliyoruz.

Saygılarımızla. 

TÜM EMEKLİLER SENDİKASI BURSA ŞUBE YÖNETİMİ ADINA
Şube Başkanı Günay ONAYMAN

Meydan Köftecisi

Mudanyadaemlak.com

Bu hafta öne çıkanlar