Tüm Emekli Sen Bursa Şube Başkanı Günay ONAYMAN yaptığı açıklamada mahkemeye taşıdıkları Bursa'da toplu taşıma araçları seyahat kartlarından her yıl Vize ettirme parası olan 15.00 TL. ve gün içinde sadece 6 kez seyahat hakkı sınırlamasının Bölge İdare Mahkemesi 6. Dava Dairesi tarafından iptal edildiğini duyurdu. Onayman açıklamasında "Bu karara göre seyahat kartlarından her yıl Vize ettirme parası olan 15.00 TL. ve gün içinde sadece 6 kez seyahat hakkı iptal edilmiş olup, ayrıca Bursa Deniz Otobüslerinde uygulanmayan %50 indirim hakkının uygulanmasına karar verilmiştir." dedi.

Sosyal medya hesabından emeklilere selenen ONAYMAN;

Bursa'da, Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanığının 65 yaş ve üstü vatandaşların Belediyelere bağlı Kent içi toplu taşıma araçlarından gün içinde sınırsız ve ücretsiz yararlandırma uygulaması bu güne kadar 5 TL. alınarak verilen seyahat kartları her yıl ayrıca 15.00 TL. karşılığında Vize ettirme zorunluluğu ve de gün içinde sadece 6 kez ile sınırlandırılarak sürdürülüyordu.

Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Burulaş şirketi tarafından sürdürülen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seyahatlerinde uygulanması gereken %50 indirim hakkı uygulanmıyordu.

Biz Tüm Emekliler Sendikası Bursa Şubesi ve benim de içinde yer aldığım CHP Belediye Meclis grubu üyelerimizin de birlikte işbirliği ve dayanışması içinde Meclis gündemine taşıdık, ancak Büyük Şehir Belediyesi Meclisince yasal ve haklı bu talebimiz red edilmesi üzerine özellikle Osmangazi ve B.Şehir CHP Belediye Meclis üyesi arkadaşımız Avukat Ercan Korkmaz konuyu mahkemelere taşımış ve kararlı bir duruş vede tam bir işbirliğimiz içerisinde dava lehimize sonuçlanmıştır.

Bu karara göre seyahat kartlarından her yıl Vize ettirme parası olan 15.00 TL. ve gün içinde sadece 6 kez seyahat hakkı iptal edilmiş olup, ayrıca Bursa Deniz Otobüslerinde uygulanmayan %50 indirim hakkının uygulanmasına karar verilmiştir.

Buraya kadar Sendikamızla işbirliği ve dayanışmasını samimiyetle ve de kararlılıkla sürdüren Meclis grubu üyelerimize ve tabii mahkemelere taşıyarak haklılığımızı buralarda hiç bir karşılık beklemeden kararlı ve dirençle sürdüren Av. Ercan Korkmaz arkadaşımıza Sendikamız adına teşekkür ediyoruz..

23 Ocak 2020 Günü Radyo Poyraz ve mudanya.gen.tr de Öner KIRAN'ın sunduğu Yerel İmza Programına katılan ONAYMAN emeklilerin sorunlarını kapsamlı şekilde dile getirmişti. Tıkla izle

 

YARGI KARARI – TAM METİN

 

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
6. İdare Dava Dairesi
(DAVACI) : ERCAN KORKMAZ
BURSA BUYUKŞEHIR BELEDIYE BASKANLIGI VEKILI TARAF (DAVALI)   : AV MURAT ENGIN (Ayni Adreste.)

 

İSTEMIN ÖZETİ: Bursa Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olan davacı tarafından; 65 yaş ve üzeri vatandaşların şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz seyahat etmeleri ve BU-KART vize işlemleri ıle ilgili olarak sunulan önergenin uygun olmayacağına ilişkin Plan ve Bütçe-Ulaşım ve Hukuk Komisyonları ortak raporunun aynen kabulüne yönelik Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 24.10.2019 tarihli toplantısında alınan 2019/591 esas ve 1589 karar sayılı kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada; yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin Bursa 1.İdare Mahkemesinin 21/01/2020 tarih ve E:2019/1138 sayılı kararının; hukuka aykırı olduğu, 4736 sayılı Kanun'da ve Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği'nde 65 yaş ve üzeri kişilerın şehir içi toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacaklarına ilişkin düzenleme bulunduğu, mevzuata göre nüfus cüzdanı ibraz etmek yeterli iken, ücreti karşılığında BU-KART çıkarılması ve yılda bir kez vize mecburiyeti getirilmesinin ve günde yalnızca 6 kez kullanım şartıyla uygulanan kısıtlamanın hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek itirazen incelenerek kaldırılması ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi istenilmektedir.

 

TÜRK MILLETI ADINA

 

Karar veren Istanbul Bölge Idare Mahkemesi Altıncı Idare Dava Dairesinin 2577 sayılı ldari Yargılama Usulü Kanununun 27.maddesi uyarınca dava dosyasındaki bilgi ve belgeler incelenerek işin gereği görüşüldü:
Dava, Bursa Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olan davacı tarafından; 65 yaş ve üzen vatandaşların şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz seyahat etmeleri ve BU-KART vize işlemleri ile ilgili olarak sunulan önergenin uygun olmayacağına ilişkin Plan ve Bütçe-Ulaşım ve Hukuk Komisyonları ortak raporunun aynen kabulüne yönelik Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 24.10.2019 tarihli toplantısında alınan 2019/591 esas ve 1589 karar sayılı kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılmıştır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27 maddesinin 6352 sayılı Kanunla değişik 2.fıkrasında, Danıştay ve idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savurması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilecekleri hüküm altına alınmıştır. 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1. maddesinde "...(EK fıkra12/7/2013-6495188 Md) Türk vatandaşı olan altmış beş yaş ve üzeri kişiler, demiryolları ve denizyollarının şehirıçı hatları ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak, demiryolları ve denızyollannın şehirlerarası hatlarından ise %50 indirimli olarak yararlanır." düzenlemesi yer almaktadır. 

4736 sayılı Kanuna dayanılarak düzenlenip yürürlüğe giren Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliğinin 5. maddesinin ilk fıkrasında; "Türk vatandaşı olan altmış beş yaş ve üzeri kışıler, demiryolları ve denizyollarının şehir içi hatları ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanır." İkinci fıkrasında: "Türk vatandaşı olan altmış beş yaş ve üzeri kişiler, demiryolları ve denizyollarının şehirlerarası hatlarından %50 indirimli olarak yararlanır." kuralı mevcuttur. Yukarıda aktarılan Kanun hükmü ile aynı paralelde düzenlenmiş yönetmelik hükmünün irdelenmesinden, altmış beş yaş ve üzerinde olan, Türk vatandaşlarının herhangi bir sınırlamaya tabii tutulmaksızın şehiriçi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanacağı tartışmasızdır

Davaya konu 2019/591 Esas no, 1589 Karar no'lu Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Kararında özetle; altmış beş yaş ve üzeri vatandaşlara nüfus cüzdanı yerine BUKART uygulaması getirilerek ve kart ücretinin 5;00- TL olarak belirlenmiş, her yıl söz konusu kartın vize ettirilmesi gerekliliği getirilerek vize ücretinin 15,00- TL olarak belirlenmiş olup, gün içinde toplu taşıma hizmetlerinden 6 kez yararlanma sınırlaması getirilerek, demiryolları ve denizyollarının şehirlerarası hatlarındaki %50 indirim uygulaması da kaldırılmıştır. Uyuşmazlığa ilişkin mevzuat hükümlerinden; altmış beş yaş ve üzeri Türk vatandaşlarının herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın şehiriçi toplu taşıma hizmetinden ücretsiz yararlanması hususu tartışmaya mahal vermeyecek şekilde açıkça düzenlendiğinden dava konusu işlemle getirilen yıllık 15 TL vize ücreti ile toplu taşımanın günde altı kezle sınırlanması yolundaki düzenlemenin hukuka aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 
Öte yandan; idarece vatandaşların elektronik bilet sistemine dahil edilmeye çalışılması hususu; ödeme miktarının ve işin takibi açısından, kartların usulsüz kullanımının ve ayrıca alt işletmeciler tarafından bir takım kötü niyetli olabilecek uygulamaların önüne geçmek yönünden zorunlu olup, vatandaşlara BUKART uygulaması getirilmesinde ve söz konusu kartın çıkarılması sürecinde idarece yapılacak harcamanın karşılanması amacıyla 5 TL ücret alınmasında hukuka aykırı bir yön bulunmamaktadır. Ancak yine idarece vatandaşlar adına çıkarılacak kartların kontrolünün sağlanması yönünden her yıl vize ettirilmesi hususu da hukuka aykırı bulunmamakla birlikte söz konusu vize işlemlerinin ilgili mevzuat hükümleri uyarınca herhangi bir ücrete tabi olmaması gerektiği açıktır.
 
Davaya konu işlemin; demiryolları ve denizyollarının şehirlerarası hatlarındaki %50 indirim uygulanmaması yönünden incelenmesinden ise; bu hususta da Kanun ve Yönetmelikte açıkça altmış beş yaş ve üzeri Türk vatandaşlarının şehirlerarası demiryolu ve denizyolu taşımasının %50 indirimli olacağı düzenlendiğinden, işlemin bu kısmında da hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, itiraz talebinin; dava konusu meclis kararının 5-TL karşılığı BUKART çıkarılarak her yıl (ücretsiz) vize işlemine tabi tutulmasına ilişkin kısmı yönünden reddine, meclis kararının diğer kısımları yönünden kabulüne, Bursa 1. İdare Mahkemesinin 21/01/2020 tarih ve E:2019/1138 sayılı kararının; vize ücreti (15-TL) alınması, taşımanın 6 kezle sınırlandırılması ve şehirlerarası demiryolu ve denizyolu taşımasının %50 indirimli olmamasına ilişkin kısmının kaldırılmasına, dava konusu meclis kararının sayılan kısımlar yönünden yürütmesinin durdurulmasına, dosyanın mahkemesine iadesine, 11/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Game House Playstation Mudanya Nöbetçi Eczaneleri Sunar

Mudanya Nöbetçi Eczaneleri

Sosyal medyada bizi takip edin

facebook'ta mudanya.gen.tr'yi takip edin twitter'da Mudanya.gen.tr'yi takip edin youtube'da mudanyagentr'yi takip edin